DEBAT

27. oktober 2020

2. behandling af budget 2021

Læsebrev af Carsten Clausen

Som modvægt til Socialdemokratiets ihærdighed, først på de sociale medier og efterfølgende med den nyligt omdelte brochure ”Fra spare øvelse til udvikling” på at lave et skønmaleri af kommunens økonomi, samt budgetforliget 2021, vil jeg gerne med mit indlæg forsøge at vise den sørgelige virkelighed der knytter sig til flertalsgruppens styring, (eller mangel på samme) af Hedensteds kommunes økonomi.

Tidligere arbejdede kommunalbestyrelsen med budgetter der muliggjorde årlige investeringer på 100 mill. kr.  70 mill. til anlæg, samt 30 mill. til opbygning af kassebeholdningen.

Ved valget i 2017 ønskede den nye flertalsgruppe at fravige dette princip. Kassen som den borgerlige borgmester Kirsten Terkilsen havde afleveret til den nye borgmester, bugnede med 264 mill kr.   Så nu kunne man godt låne lidt af kassen, hvis man bare huskede at lægge tilbage, således kassebeholdningen, set i et 4-årigt perspektiv, ikke kom under 100 mill kr.

Dette udtrykte Venstre sin skepsis for, og var også medvirkende til at man heller ikke dengang ønskede at indgå i budgetaftalen.

Denne skepsis, denne frygt, viser sig nu at være fuldt berettiget.

I budgetaftalen for 2021, som Venstres gruppe blev præsenteret for mandag aften den 28 oktober KL 20:00 var der kun 67 mill. til råderum for anlæg og kasse, selv om der var optaget et lån på 11 mill. kr. til køb af nye skraldespande. Altså reelt kun 56 mill. ud af den samlede drift, til anlægsarbejder.

Dette råderum ville i overslagsåret 2024 være reduceret til knap 20 mill. kr. , så for at opretholde de 70 mill. kr. til anlæg i årene 2022,23 og 2024 ville der være et kassetræk på ikke mindre end ca. 125 mill. kr.

Dermed ville estimatet for kassebeholdningen i 2024 komme ned på  22 mill. kr. og være under ½-delen af den kassebeholdning som Indenrigsministeriet anbefaler før en kommune bliver sat under administration.

Jeg gentager lige: en kassebeholdning der i 2024 ville komme ned på 22 mill. kr., og dermed være under ½-delen af den kassebeholdning som Indenrigsministeriet bruger som pejlemærke, før en kommune bliver sat under administration.

Denne kurs kunne Venstre som ansvarligt parti naturligvis ikke stå model til, og var en væsentlig grund til vi sagde nej tak til at indgå i dette forlig.

Vi kan så efterfølgende konstatere at Flertalsgruppen alligevel har lyttet til vore bekymringer for den fremtidige økonomi. For i den budgetaftale som Flertalsgruppen vedtog 1 time senere,  kan vi nu se, at i overslagsårene 22,23 og 24, har man tilføjet ikke mindre end 90 mill. kr. på driftsbesparelser, som dermed betyder, kommunen i 2024 lige netop holder sig over grænsen for en evt. administration af staten, med en kassebeholdning på 59 mill. kr.

I Venstre er vi naturligvis glade for at man nu kigger alvorligt på driften, det er en bydende nødvendighed, og efter at finansierings tilskuddet  nu ligger fast, burde det også være muligt at lægge et budget der passer til vore indtægter.

Når flertalsgruppen nu frejdigt melder ud, at man ser ind i en fremtid, hvor man er i stand til at iværksætte anlægsarbejder for ikke mindre end ca. 150 mill. kr. i 2021, skyldes det jo ikke mindst optagelse af et nyt anlægslån på 91 mill. kr. Dermed lukkes hullet i anlægsbudgettet og driften trimmes, men alligevel vil der i de næste 4 overslagsår være et kassetræk på ca. 60 mill.

Denne historie synes Venstre er vigtigere at fortælle, end pynte sig med lånte fjer, og det er også vigtigt for borgerne at de får kendskab til, at dette lån nu belaster økonomien de næste 25 år med 3,64 mill. hvert år, ligesom der skal laves driftsbesparelser på ikke mindre end 90 mill. kr. frem til 2025.

Det er tankevækkende, og man får næsten lyst til at spørge: er der en voksen til stede?

--Venstre er klar.


Holder af Hedenstederne. Basta!

Af Peter Wiin, Birkevangen 20, Juelsminde - November 2017

Jeg er stolt af Hedensted Kommune, og de resultater der er nået på 10 år. Kommunen blev født som en harmonisk landkommune med nogenlunde ensartede behov rundt i de 31 lokalsamfund. Det er nu bevist, at det giver sund økonomi, at være fri for en del af de sociale byrder, som tynger i større bysamfund.

Hedensted scorer højt på mange parametre i konkurrencen mellem landets 98 kommuner. 96 kommuner har dårligere erhvervsklima end Hedensted. 93 har lavere beskæftigelse. 91 er ringere på fritidsområdet. Alle andre lukker skoler og landsbyer. Hedensted bevarer skoler og udvikler sine landsbyer og de tre centerbyer -  i samarbejde med aktive lokalråd. Der er konsensus om det meste, og politisk harmoni. Det der var visionen for godt ti år siden er lykkedes.

Da kommunalreformen var under opsejling, kunne man med god grund være bekymret for, om vi kunne bevare det lokale liv, fællesskab og engagement, som har kendetegnet vores egn langt tilbage. Men det er heldigvis gået meget bedre end man kunne frygte.

Byrådene samledes fra starten om en vision for ”en vækstorienteret landkommune, som skulle bygge på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har, hvor borgerne skulle være tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service”. Det blev fulgt op af politisk støtte til etablering af 26 lokalråd, som siden har taget mange lokale initiativer og medvirket til at skabe lokal fællesskabsfølelse.

Og selvfølgelig skal Hedensted Kommune da markere sig på sine kærneværdier. Så jeg holder af ”Hedenstederne – for alle der vil”. Med et logo og et enkelt ord kobles kommunens navn med visionen om at bygge på de mange aktive ”steder”. Det kan vist ikke gøres mere elegant - og det har så heller ingen formået.

 
Gammel vin på nye flasker

Peter Schmidt Hansen 

Formand for Venstre i Hedensted Kommune - November 2017

Læserbrev.

Overskriften ville efter min mening være mere passende end ”Vi trænger til fornyelse” i et læserbrev i HF 17/10 af formanden for Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.

Det kan ikke benægtes, at Kasper Glyngø er yngre end nuværende borgmester Kirsten Terkilsen, men derefter hører fornyelsen også op.

Kulturen med, at ligge sagerne åben frem til fordomsfri diskussion blandt borgerne, inden beslutninger træffes, er ikke noget vi bare snakker om i Venstre, det er noget vi gør. Gode eksempler er visionsplaner for de 3 center byer og trafikplaner omkring Hedensted.

Socialdemokratiet vil bruge flere penge på børn og ældre. Flere veluddannede voksne til at tage sig af børnene i daginstitutioner og skoler. Flere varme hænder til ældreplejen.

Det vil Venstre også, men vi skaffer pengene først. Med gode rammevilkår for erhvervslivet skabes arbejdspladser, så vi nu har landets laveste ledighed, det giver et samarbejdende byråd økonomisk råderum til at kunne tilgodese mange af de nævnte bløde områder. Gode eksempler på dette kan findes i det netop vedtagne budget for 2018, som alle partier var med i.

Det nævnes at penge til ekstra velfærd kan komme fra, centralisering af den kommunale administration. Det vil medføre et stort million byggeri, som vil lægge bånd på en stor del af anlægsbudgettet. Venstre vil hellere bruge anlægs penge på et demenscenter, der mere direkte vil kunne forbedre forholdene for borger, pårørende og personale der er påvirket af denne lidelse.

Så fornyelse, samt evnen til at udvikle og samarbejde har man fået, med Venstre for bordenden og det vil man også få ved at sætte Venstre for bordenden igen.